Публічна інформація

У К Р А Ї Н А

МАЛЕХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Додаток 1

до рішення виконкому

        від 05.10.2011 № 13

   _____________ В.Сеньковський

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок забезпечення доступу до публічної інформації

в Малехівській сільській раді та її виконавчих органах

 

Це Положення про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в Малехівській сільській раді та її виконавчих органах  (далі — Положення)  регулює суспільні відносини щодо забезпечення органом місцевого самоврядування,  зокрема Малехівською сільською радою та її виконавчими органами, доступу до публічної інформації, що знаходиться в їх  розпорядженні. Положення визначає загальні засади,  правила та норми надання публічної інформації,  а також перелік інформації,  доступ до якої є обмеженим. 

1. У даному Положенні терміни та поняття вживаються в такому значенні: 

запит на інформацію  —  це прохання особи до розпорядника інформації надати  публічну інформацію, що знаходиться в його володінні; 

запитувачі інформації — фізичні, юридичні особи,  об'єднання громадян без статусу юридичної особи,  крім суб'єктів владних повноважень;  

публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана  або  створена  в процесі виконання радою та її виконавчими органами своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або  яка  знаходиться  у  їх володінні; 

розпорядник інформації — Малехівська сільська рада та її виконавчі органи як суб’єкт владних повноважень,  у розпорядженні яких знаходиться публічна інформація, визначена Законом України  «Про доступ до публічної інформації»  та цим Положенням.  

2. Надання публічної інформації Малехівською сільською радою та її виконавчими органами

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність ради та її виконавчих органів забезпечується:  

- оприлюдненням публічної інформації на дошках оголошення на території ради;  

- присутністю запитувачів інформації на пленарних засіданнях сесії ради та  засіданнях її виконавчого комітету у випадках, передбачених Положенням;  

- наданням інформації за запитами на інформацію; 

- розміщенням інформації на інформаційному стенді в приміщенні ради. 

2.2. Публічна інформація може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа. 

2.3.  Обов’язковому оприлюдненню підлягає: 

- інформація про організаційну структуру,  функції,  повноваження,  основні завдання,  напрями діяльності та фінансові  ресурси ради та її виконавчих органів;  

- нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії  (крім  внутрішньо організаційних),  прийняті розпорядником,  проекти рішень,  що підлягають обговоренню,  інформація про нормативно-правові засади діяльності;    

- перелік    та    умови    отримання    послуг,   що    надаються цими  органами,  форми і зразки документів,  правила їх заповнення;  

- порядок складання,  подання запиту на інформацію,  оскарження рішень розпорядників інформації,  дій чи бездіяльності;        

- інформація  про систему обліку,  види інформації,  яку зберігає розпорядник;  

- інформація про механізми чи процедури,  за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;  

- плани  проведення   та  порядок    денний   відкритих засідань Малехівської сільської ради та її виконавчого комітету;  

- інформація про розташування місць,  де надаються необхідні запитувачам форми чи бланки; 

- загальні правила роботи установи, правила внутрішнього  трудового розпорядку; 

- звіти,  в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;  

- інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень,  а саме про:  

їхні місцезнаходження,  поштову адресу,  номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти; 

прізвище,  ім'я та по батькові,  службові номери засобів зв'язку, основні функції структурних підрозділів,  крім випадків,  коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом; 

розклад роботи та графік прийому громадян; 

вакансії,  порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад; 

перелік та умови надання послуг,  форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення; 

перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ, організацій,  що належать до сфери їх управління,  та їх керівників; 

порядок складання,  подання запиту на інформацію,  оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності; 

система обліку,  види інформації,  якою володіє суб'єкт владних повноважень; 

- інша інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом. 

2.4. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи та засобів масової інформації мають право бути присутніми на пленарних засіданнях сесії Малехівської сільської  ради та засіданнях виконкому,  робити письмові записи,  а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої відповідно до вимог та обмежень,  які встановлюються законодавством, за погодженням сільським головою та отриманим запрошенням секретарем ради та керуючим справами виконкому відповідно. 

 

3. Відомості, які належать до інформації з обмеженим доступом,  а також відомості, які не містять ознак публічної інформації

3.1.  До інформації з обмеженим доступом відноситься інформація, викладена в додатку  до цього Положення. 

3.2.  Відомості,  які не містять ознак публічної інформації: 

- інформація,  яка на день надходження запиту не відображена і не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;  

- інформація,  яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;  

- внутрівідомча службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації,  якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності ради,  процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;  

- інформація про особу,  яка визначена Законом України  "Про інформацію"; 

 

4. Порядок надання публічної інформації

4.1. Запитувач інформації має право звернутися до Малехівської сільської ради із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації" та цим рішенням виконкому.  

Письмовий запит може бути подано як у довільній формі відповідно до вимог, установлених законодавством, так і шляхом заповнення відповідної типової форми.

4.2. Усі інформаційні запити,  що надходять до сільської ради чи її виконавчих органів, приймаються, реєструються та обліковуються секретарем ради.

Запит на інформацію має містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

4.3. У відділі виділяється телефонна лінія для отримання запитів телефоном і  факсом (032)24-56-33. 

4.4. Усі запити реєструються в день надходження, обліковуються та знімаються з контролю у спеціальному журналі. 

4.5. Після реєстрації та обробки запиту секретар ради подає його на резолюцію сільському голові. 

4.6. Після накладення резолюції на запит секретар ради передає його виконавцю та контролює  надходження відповіді на нього запитувачу у визначений законом термін. 

4.7. Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу в тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її в іншому  вигляді. 

4.8. Відповідь на запит надається керівником відповідного структурного підрозділу за  підписом голови, секретаря ради, керуючого справами виконкому відповідно до функціональних повноважень у строк не більше п’яти робочих днів з моменту надходження запиту.  

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації,  необхідної для захисту життя чи свободи особи,  щодо стану довкілля,  якості харчових продуктів і предметів побуту,  аварій,  катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян,  відповідь надається не пізніше 48  годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим. 

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, сільська рада чи виконком можуть продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту. 

4.9. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. Відповідь надається на бланку Малехівської сільської ради чи виконкому.

4.10. У випадку, якщо запитувана інформація належить до інформації з обмеженим доступом,  у відповіді на запит вказуються вид,  найменування,  номер і дата прийняття акта,  відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі, якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом,  а інша є загальнодоступною, надається запитувана інформація,  за винятком інформації з обмеженим доступом.  

4.11. У разі, якщо запит  поряд із проханням надати публічну інформацію містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної,  то відповідь на питання,  які не відносяться до публічної інформації,  може бути направлена заявнику окремо у терміни,  передбачені чинним законодавством,  про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.  

4.12. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації.  

4.13. Сільська рада має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:  

- якщо вона не володіє і не зобов’язана,  відповідно до її компетенції,  передбаченої законодавством,  володіти інформацією  щодо якої зроблено запит;  

- інформація,  що запитується,  належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

- не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації".  

4.14. Відповідь на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10  сторінок,  запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.  

4.15. Особі,  яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати,  пов’язані з копіюванням або друком документів,  запитувана інформація надається після сплати цих витрат. 

4.16. Розмір витрат на копіювання та друк копій документів та порядок відшкодування цих витрат визначаються рішенням виконавчого комітету від 18.05.11р. № 172.

 

5. Запитувач має право оскаржити:  

- відмову в задоволенні запиту на інформацію;  

- відстрочку задоволення запиту на інформацію;  

- ненадання відповіді на запит щодо інформації; 

- надання недостовірної або неповної інформації; 

- несвоєчасне надання інформації; 

- невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до ст. 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації"; 

- інші рішення,  дії чи бездіяльність розпорядників інформації,  які порушили законні права та інтереси запитувача. 

5.1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України. 

 

Керуючий справами виконкому                                                      Н.А.Савочка